„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

EÚ vlajka

Miesto realizácie projektu: Ostrý Grúň 155, 966 77 Ostrý Grúň

Názov projektu: Modernizácia prevádzky obstaraním inovatívnych polygrafických zariadení

Stručný opis projektu:

Cieľ projektu: zvýšenie efektívnosti výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom obstarania inovatívnych technologických zariadení

Špecifické ciele:
· inovácia výrobných postupov firmy prostredníctvom obstarania inovatívnych prvkov technológie určenej pre tlač a činnosti súvisiace s tlačou
· modernizácia technologického vybavenia v celej šírke výrobného postupu vrátane dokončovacích činností pri tlači
· vytvorenie nových pracovných miest zvýšením efektívnosti výroby
· zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie

Východiskový stav: Firma Mgr. Miroslav Seget - MISTRO pôsobí na trhu už 13 rokov. Počas tejto doby spoločnosť zvyšovala tržby a vybudovala pestrú klientelu ponúkajúcu kladné referencie od spoločností zvučných mien na slovenskom trhu. Prevádzka firmy je v blízkosti väčších miest, ktoré ponúkajú možnosť odbytu v prípade schopnosti uspokojiť špecifické požiadavky. Firma ponúka služby vo vlastnej réžii a orientáciu na širokospektrálne pokrytie požiadaviek. Slabé stránky predstavujú najmä fakt, že firma nie je schopná zabezpečiť narastajúce požiadavky na nevhodnej technológii. Preto plánuje obstarať inovatívne technológie, stroje a zariadenia, ktoré umožnia rozšírenie ponúkaných služieb. Firma tak bude schopná konkurovať firmám ponúkajúcim služby podobného charakteru na trhu; bude schopná pokryť väčšiu škálu klientely. Kombinácia najnovších technológií a rastúceho dopytu po marketingových službách stojí za ďalším napredovaním firmy.

Stav po realizácii projektu: Vďaka príspevku z fondov Európskej únie je firma vybavená novou špičkovou technológiou - digitálnymi tlačiarenskými strojmi, stohovou rezačkou na papier, rezacím ploterom, veľkoformátovým laminátorom, vyšívacím strojom a skladačkou papiera. Došlo k nárastu výroby a rozšíreniu sortimentu, skompletizoval sa výrobný cyklus celej tlače a finalizácie produkcie. Technológia 21. storočia zabezpečila okrem pokrytia kvalitných služieb aj menší dopad na životné prostredie, efektívne, rýchle, časovo nenáročné, ale zato profesionálne plnenie požiadaviek zákazníkov, nízku spotrebu jednotlivých komponentov, pomalé opotrebenie sa a profesionálnu starostlivosť v prípade náhlej nefunkčnosti od výrobcu. Firma vytvorila 2 nové pracovné miesta, znížila náklady na údržbu a opravy. Modernizácia tlačiarenskej technológie zabezpečila vyššiu pridanú hodnotu a rentabilitu produkcie.

Názov a sídlo prijímateľa: Mgr. Miroslav Seget - MISTRO, Ostrý Grúň 155, 966 77 Ostrý Grúň

Dátum začatia realizácie projektu: 24.2.2015

Dátum skončenie realizácie projektu: 1.6.2015

Logo operačného programu:

op

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:  www.economy.gov.sk  www.opkahr.sk  www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 101 864,00 €

Fotodokumentácia: nájdete v prílohe

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

fb-button